Operational Lease Contract

Download hier het volledige document

BIJLAGE I

ALGEMENE VOORWAARDEN LEASE MOVE DEN HAAG., gevestigd te Den Haag, 2512 CB te Den Haag. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73488771 .

Artikel 1 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
1. Voor zover tussen partijen niet nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van Move Den Haag en op iedere overeenkomst die met Move Den Haag wordt gesloten.
2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden nog van kracht blijven. Over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, wordt met de afnemer overleg gevoerd, teneinde een vervangende regeling met gelijke strekking te treffen.
3. In deze algemene voorwaarden wordt onder lessor verstaan Move Den Haag4. In deze algemene voorwaarden wordt onder partijen verstaan de lessor en de lessee.

Artikel 2 Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van de lessor zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. De overeenkomst ontstaat door schriftelijke acceptatie van de betreffende bestelling door de lessor.
3. De overeenkomst komt eerst tot stand na een schriftelijke bevestiging door de lessee van de bestelling of aanvaarding van een aanbieding of offerte door de lessor, dan wel zodra een aanvang is gemaakt met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst door de lessor.
4. De leaseovereenkomst die de lessor en de lessee sluiten heeft betrekking op de lease door lessee van het op het door beide partijen ondertekende bestelformulier bepaalde aantal voertuigen en accessoires. De lessor bepaalt welke specifieke voertuigen daarvoor beschikbaar worden gesteld.
5. Nadat de overeenkomst is gesloten zullen de voertuigen door de lessor aan de lessee op leasebasis ter beschikking gesteld worden. De lessee zal de te zijner beschikking gestelde voertuigen in gebruik nemen voor de overeengekomen periode en tegen de overeengekomen periodieke betalingen.
6. De lessor is en blijft eigenaresse van de voertuigen7. Indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk als lessee de overeenkomst zijn aangegaan, dan kunnen zij door de lessor hoofdelijk of gezamenlijk aansprakelijk worden gehouden voor de nakoming van de uit de door hen gesloten leaseovereenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen van lessee.

Artikel 3 Aflevering
1. Ieder voertuig zal worden afgeleverd in de standaarduitvoering of met andere overeengekomen en vastgelegde accessoires.

Artikel 4 Technische inspectie
1. De lessee is te allen tijde verplicht op eerste verzoek van de lessor de scooters voor bezichtiging en technische inspectie aan de lessor ter beschikking te stellen of te doen stellen, daar lessee aan mag nemen dat de lessor er redelijk belang bij heeft dat haar in gebruik verstrekte eigendommen in goede staat blijven verkeren.

2. De lessee dient dagelijks een technische inspectie van de scooter te verrichten alvorens deze te
gebruiken. Eventuele technische gebreken waardoor de scooter niet aan de wettelijke eisen of veiligheidseisen voldoet, dienen direct aan de lessor te worden gemeld en de scooter dient in dat geval niet gebruikt te worden. Als de scooter in zo een geval wel wordt gebruikt zijn de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de lessee.

Artikel 5 Verbod van verhuur enzovoort
1. Het is de lessee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de lessor niet toegestaan:

a. de scooters te gebruiken voor het geven van rijlessen;
b. de scooters in gebruik te geven aan een ander dan in de leaseovereenkomst als gebruiker(s) genoemd;
c. de scooters te vervreemden of anderszins te beschikken als ware de lessee de eigenaar;
d. namens de lessor aan derden enige toezegging te doen of met derden enige overeenkomst aan te gaan met betrekking tot de scooters en hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt.

Artikel 6 Beslag en maatregelen van derden
1. Indien derden ten opzichte van de scooters van de lessor rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal de lessee en/of berijder hen terstond doen blijken van de eigendom van de lessor. Indien een scooter uit de macht van de lessee mocht geraken, zal hij en/of de berijder de lessor daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen. De lessor zal voor de bescherming van haar rechten alle door haar nodig geoordeelde maatregelen – ook ten name van lessee – kunnen treffen. De kosten van die maatregelen zullen voor rekening van lessee zijn, tenzij de aanleiding tot die maatregelen gelegen is in een omstandigheid die uitsluitend aan de lessor is toe te rekenen. Lessee zal de voor zijn rekening komende kosten op eerste verzoek aan de lessor voldoen.

2. Alle financiële gevolgen wegens van overheidswege opgelegde aanslagen, boetes en andere maatregelen als gevolg van overtreding van enige wetsbepaling door de lessee en/of door de gebruiker van de scooters zullen voor rekening zijn van lessee. Gedurende de tijd dat het rijbewijs van de lessee c.q. de gebruiker van overheidswege is ingetrokken c.q. de rijbevoegdheid is ontzegd en ook indien een scooter (van overheidswege) in beslag genomen is, blijven de verplichtingen van lessee uit de leaseovereenkomst onverminderd gelden. Indien de scooters door de rechter verbeurd mochten worden verklaard, zal lessee alle daaruit voortvloeiende schade aan de lessor vergoeden.

3. Indien de lessor tijdens de looptijd van de leaseovereenkomst enige geldboete moet voldoen met betrekking tot een scooter die door de lessee in gebruik is of ten tijde waar de boete betrekking op heeft in gebruik was, zal de lessee die geldboete op eerste verzoek aan de lessor voldoen.

4. De lessee vrijwaart de lessor voor alle schadelijke gevolgen van enige overheidsmaatregel ter zake van het gebruik door lessee van een leasescooter.

Artikel 7 Gebruik, onderhoud en reparaties
1. De lessee, respectievelijk de door de lessee aangewezen gebruiker(s), zal/zullen de scooters deskundig gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en uitgerust. De lessee, respectievelijk de door de lessee aangewezen gebruiker(s) zal/zullen de scooters als een zorgvuldig gebruiker gebruiken. De lessee zal de scooters in goede staat doen houden overeenkomstig door de lessor gegeven richtlijnen en instructies voor gebruik en onderhoud. De lessee zal daarom zo nodig zorgen voor onderhoud, herstel, vervanging van onderdelen enzovoort op kosten van de lessor; voor zover de betreffende kosten zijn ontstaan door de schuld van lessee en/of van personen voor wie hij verantwoordelijk is, zullen deze kosten aan lessee worden doorberekend.

2. De lessee verplicht zich c.q. zal de gebruiker instrueren een scooter niet te besturen indien hij/zij daartoe, al dan niet onder invloed van alcohol of medicijnen, niet in staat mocht zijn terwijl voorts de lessee c.q. de gebruiker de geldende snelheidsbeperkingen in acht zal nemen.

3. Voorts wordt uitdrukkelijk bepaald dat de kosten van wassen en poetsen van de scooters voor rekening van de lessee zijn. Deze kosten worden beschouwd als normaal dagelijks onderhoud en komen dientengevolge voor rekening van de gebruiker.

4. Na aanbrengen worden en blijven onderdelen eigendom van de lessor als zijnde onverbrekelijk deel uitmakend van de scooters. Er mogen geen onderdelen door de lessee verwijderd of veranderd worden.

5. De lessee zal voorts zorgdragen voor een doelmatige beveiliging van de scooters tegen diefstal, Voor zover kosten met betrekking tot het gebruik van de scooters voor rekening zijn van de lessee, zal de lessee de crediteuren tijdig voldoen. Het feit dat een scooter om enigerlei reden niet kan worden gebruikt, heeft geen invloed op de betalingsverplichting van de lessee jegens de lessor.

6. Het is de lessee niet toegestaan andere zaken dan met de aard van zijn bedrijf verband houdende te vervoeren met de scooters tenzij de lessor daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

7. De lessee vrijwaart de lessor tegen alle aanspraken die tegen de lessor ingesteld zouden kunnen worden op grond van het overtreden van wettelijke voorschriften met betrekking tot de staat en het gebruik van de scooters, alsmede tegen alle acties die tegen de lessor op grond van eigendom zouden kunnen worden ingesteld te zake van feiten die zich tijdens de leaseperiode hebben voorgedaan en wegens schade of nadeel van welke aard ook, toegebracht door middel van of in verband met de onderhavige scooter aan hemzelf of derden. Indien de lessor toch voor deze overtredingen wordt aangesproken, zal de lessor de kosten daarvan aan de lessee in rekening brengen. Het risico van verlies, ontvreemding en onrechtmatig gebruik is voor rekening van de lessee.

Artikel 8 Verlies, beschadiging en verzekering
1. Het risico voor gebruik van de scooter is voor de gehele looptijd van de betreffende leaseovereenkomst voor rekening van de lessee. De lessor zal evenwel ten behoeve van de lessee zorgdragen voor een W.A.-verzekering gedurende de gehele looptijd van de overeengekomen leaseperiode. De scooters zijn door lessor WA verzekerd. U heeft hierbij bij het eerste ongeval een eigen risico van €650,- Indien bij een schadegeval wordt vastgesteld dat er sprake is van roekeloos rijgedrag, zal het uitgekeerde bedrag aan de tegenpartij bij lessee in rekening worden gebracht. Roekeloos rijgedrag is wanneer bewust voor extra risico wordt gekozen. Hieronder worden de volgende feiten verstaan; door rood rijden, rijden op niet toegestane paden/wegen zoals fietspad, stoep en andere paden, onder invloed van verboden en/of verdovende middelen de scooter besturen, rijden zonder rijbewijs, een aantoonbaar te hoge snelheid in een 30 km- zone aanhouden, slingeren over de weg, het aanrijden van een fietser of persoon (beschermd verkeersdeelnemer), het veroorzaken van letselschade, wanneer uw bezorger expres tegen een medeverkeersdeelnemer aan rijdt, wanneer voorrangstekens worden genegeerd, rechts inhalen of elders waar dit niet is toegestaan, onoplettendheid/risico vormen bij de uitvoer van bijzondere manoeuvres, wanneer uw bezorger tegen het verkeer in rijdt, het rijden met een media-apparaat/telefoon welke niet handsfree wordt gebruikt, alle handelingen waarbij sprake kan zijn van gevolg door de genomen beslissing en welke door de verzekeraar als roekeloos worden aangemerkt.

2. De lessee verplicht zich alle in de verzekeringsovereenkomst genoemde voorwaarden stipt na te komen. Nalatigheid in dit opzicht maakt hem aansprakelijk jegens de lessor en geeft de lessor het recht de leaseovereenkomst ten aanzien van één of meerdere scooters te beëindigen ingevolge artikel 8 van de algemene voorwaarden. Dit recht komt de lessor eveneens toe indien de lessee door de assuradeuren van de door de lessor gesloten verzekering wordt uitgesloten en/of die verzekeringsovereenkomst wordt beëindigd.

3. Een ongevallen opzittende verzekering is bij het aangaan van dit contract als optie tegen meerprijs te bestellen.

4. In geval van schade heeft de lessee de plicht deze direct, binnen 24 uur, te melden aan lessor. De lessee is verplicht de lessor hiervan terstond in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk de verklaringen van getuigen en/of andere bescheiden te overleggen welke op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier.

5. De lessee is verplicht de door de lessor gegeven instructies voor het doen herstellen van de schade op te volgen. Bij nalaten van voornoemde meldingen en bij het niet juist opvolgen van de instructies van de zijde van de lessor is de lessee aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende nadelige financiële gevolgen en zal de lessor niet gehouden zijn de kosten verbonden aan een dergelijke reparatie te vergoeden, terwijl de lessor evenmin in dat geval een vervangende scooter ter beschikking behoeft te stellen.

6. Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is toegebracht en/of derden zijn betrokken, is de lessee verplicht ervoor zorg te dragen dat door een daartoe bevoegde overheidsfunctionaris proces-verbaal wordt opgemaakt en/of dat zodanig maatregelen worden getroffen als in de verzekeringsvoorwaarden worden vermeld, zodat de assuradeur op grond hiervan tot normale afwikkeling van de schade zal kunnen overgaan.

Wanneer de verzekeringsmaatschappij – op grond van het ontbreken van bovenbedoeld proces-verbaal en/of andere noodzakelijke gegevens – niet tot uitkering van de schade overgaat, zal de schade ten laste van lessee komen. Bij zodanige beschadiging van een scooter, dat deze naar het oordeel van de assuradeur en/of de lessor niet herstelbaar is (total loss), kan de leaseovereenkomst met betrekking tot de betrokken scooter door de lessor naar keuze worden beëindigd, onverminderd de bevoegdheid van de lessor een andere scooter aan lessee ter beschikking te stellen. De kosten die ten gevolge van een schadegeval door de lessor gemaakt worden, zijn voor rekening en risico van de lessee.

7. Indien door middel van of in verband met een van de scooters aan derden schade wordt toegebracht, vrijwaart lessee de lessor tegen alle aansprakelijkheid van derden hiervoor, voor zover dit risico niet door een verzekering is gedekt. De lessor is niet aansprakelijk jegens lessee voor schade van welke aard ook, die door middel van of in verband met een van de scooters wordt toegebracht aan lessee of aan derden, voor wie lessee aansprakelijk is.

8. Het is de lessee verplicht schades direct te melden. Indien deze niet tijdig worden gemeld bij lessor, is het deze toegestaan namens lessee te handelen en het formulier in te vullen conform de in bezit zijnde gegevens. Tevens is het lessor toegestaan de administratiekosten aan lessee door te berekenen, ad €45,00 excl. btw per gebeurtenis. Zij brengt deze kosten in rekening zodra de aansprakelijkstelling is ontvangen.

9. Ingeval van diefstal, vermissing en vandalisme dient lessee te allen tijde proces-verbaal en/of politierapport te laten opmaken en binnen twee (2) werkdagen aan lessor te overleggen. Lessee is aansprakelijk voor de gevolgen van te late of incomplete actie.

10. Ingeval van diefstal of vermissing dient lessee te allen tijde binnen twee (2) werkdagen alle objectsleutels, aan lessor te overleggen. Lessee is aansprakelijk voor de gevolgen van te late of incomplete actie.

11. Lessee verklaart ermee bekend te zijn, dat inbeslagname van de scooter door de politie kan plaatsvinden bij constatering van een ernstige overschrijding van de ter plaatse geldende maximumsnelheid of andere opgegeven reden. Indien hiervan sprake is, is lessee alle kosten, waaronder de juridische kosten, om afgifte van de scooter te verkrijgen aan lessor verschuldigd. Ingeval van verbeurdverklaring van de scooter door de rechter is lessee gehouden lessor volledig schadeloos te stellen.

12. Indien met de scooter een overtreding is begaan dan wel een misdrijf, bijvoorbeeld doorrijden na een aanrijding, dan wel een verkeersovertreding, verplicht lessee zich binnen 48 uur naam en volledig adres van de bestuurder bekend te maken aan lessor en de politie.

Artikel 9 Nalatigheid van lessee
1. De lessor kan bij nalatigheid van de lessee de leaseovereenkomst terstond, zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en zonder ingebrekestelling, ontbonden verklaren en de scooter(s) tot zich nemen onverminderd haar recht om van lessee volledige schadevergoeding te eisen indien:

– lessee één of meerdere bepalingen van de overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt;
– lessee surseance van betaling aanvraagt;
– lessee failliet wordt verklaard;
– lessee een rechtspersoon is en er een wijziging optreedt in de rechtsvorm, statuten of zeggenschapsverhoudingen binnen de structuur van lessee;
– derden beslag leggen op goederen van lessee;
– er naar het oordeel van de lessor gegronde redenen zijn om aan te nemen dat haar verhaalsmogelijkheden met betrekking tot lessee of de scooter in gevaar zijn;
– de verzekering van de scooters door de assuradeur wordt opgezegd;
– wanneer lessee een natuurlijk persoon is; – bij overlijden, onder curatelenstelling, surseance van betaling of faillissement van lessee en in het geval hij/zij onder bewind wordt gesteld of anderszins de vrije beschikking over zijn/haar vermogen verliest;
– indien blijkt dat lessee voor of bij het aangaan van deze overeenkomst onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, dan wel feiten of omstandigheden heeft verzwegen, welke van dien aard zijn dat de lessor de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien zij van een en ander op de hoogte zou zijn geweest. De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de lessee.
De lessee verliest het recht de scooters te gebruiken zolang hij in gebreke is ter zake enige verplichting jegens de lessor, een en ander onverminderd het recht van de lessor om volledige schadevergoeding van de lessee te vorderen. In de in dit artikel bedoelde gevallen kan de lessee aan artikel 9 van deze voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 10 Opzegging
1. De leaseovereenkomst kan na afname van minimaal 36 maanden schriftelijk bij aangetekend schrijven, beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Tevens kan gebruik gemaakt worden van een uitschrijfformulier dat door de lessor zal worden verstrekt op aanvraag. Dit formulier dient te worden getekend bij inname van de scooter. Zonder schriftelijke uitschrijving kan de overeenkomst niet worden beëindigd.

2. Tussentijds opzeggen is niet toegestaan. Wanneer de leaseovereenkomst eerder eindigt dan de overeengekomen looptijd in maanden, blijft voor de lessee de verplichting bestaan om het volledige deel van de nog verschuldigde termijnen te betalen dat gevormd wordt door de vaste kosten vermeerderd met de kosten in verband met eventuele schade. Bij voortijdige opzegging op locatie bij lessee en wanneer kosten zijn gemaakt door lessor, en terwijl alle voorwaarden vooraf zijn besproken, is het lessor toegestaan de werkelijk gemaakte voorrijkosten door te belasten welke binnen tien (10) dagen door lessor zullen worden geïncasseerd c.q. worden overgemaakt door lessee. De lessee verklaart ermee bekend te zijn, dat de lessor gerechtigd is haar rechten uit deze overeenkomst, alsmede het eigendomsrecht van het object aan derden over te dragen, dan wel een ander in haar plaats te doen treden en verklaart thans reeds met het een en ander in te stemmen.

Artikel 11 Tijdelijke en permanente vervangende scooter
1. Indien defecten aan de scooter(s) door de lessee per telefoon of digitaal aan de lessor gemeld
worden vóór 11.00 uur ’s ochtends, zullen deze op dezelfde dag verholpen worden of zal de defecte scooter vervangen worden. Voor een aantal postcodes gelden andere voorwaarden, welke voor het moment van afname uitvoerig besproken en vastgelegd worden met de betreffende lessee.
2. Defecte scooters worden enkel op locatie van het bedrijf van lessee vervangen. Indien lessee aangeeft dat de scooter elders vervangen dient te worden, is het lessor toegestaan van lessee te eisen dat zij deze zelf op het adres in de overeenkomst plaatst. Logischerwijs is een niet rijdbare scooter door lessor op te halen op een ander adres indien dit vroegtijdig en met de juiste informatie is doorgegeven. De extra kosten daarvoor komen voor rekening van de lessee
3. Het is lessor toegestaan een regeling met lessee te treffen inzake bovenstaande punten, inhoudende dat tegen vergoeding van lessors voorrijkosten en met goed overeengekomen afspraken de defecte scooter elders wordt vervangen.
4. Het vervangen van scooters is enkel en alleen mogelijk als een persoon op locatie is om te tekenen voor goede ontvangst en teruggave van de defecte scooter. Is er niemand aanwezig, is het lessor toegestaan de scooters op een ander door haar verkozen moment te vervangen.

Artikel 12 Prijs
1. Indien lessee met de lessor een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is lessor niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de lessee in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen en/of verzekering en/of onderdelen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Overigens worden eventuele wijzigingen of aanpassingen tijdig doorgegeven aan de lessee. Wanneer de lessee de scooters zeer bovengemiddeld gebruikt, is de lessor gerechtigd de prijs aan te passen. Lessor zal hiervan mededeling doen aan lessee.

Artikel 13 Teruggave aan het eind van de gebruiksperiode
1. Inlevering van een scooter dient te geschieden op een door de lessor aan te geven tijd en op het vestigingsadres van lessee. Van de staat waarin de scooter op dat moment verkeert, wordt door de lessor bij inname een rapport opgesteld. Onverminderd de overige bepalingen van de overeenkomst blijven de leasetermijnen ten minste verschuldigd tot en met de dag van inname.

Artikel 14 Brandstofkosten zijn volledig voor lessee het opladen dient volgens de richtlijnen te gebeuren

Artikel 15 Juridische kosten, belastingen en incassokosten
Alle kosten door de lessor gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten en aanspraken, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, ingevolge de overeenkomst en alle eventueel hierop vallende registratiekosten, zijn voor rekening van de lessee en zullen door de lessor in rekening worden gebracht.

Artikel 16 Betaling en incasso
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal lessee de wekelijkse leasetermijnen bij vooruitbetaling voor de zesde dag van de week verschuldigd zijn. Een leasetermijn die betrekking heeft op een gedeelte van een week, zal met lessee op basis van evenredigheid worden verrekend. Alle overige bedragen die lessee uit hoofde van of voortvloeiende uit de overeenkomst aan lessor verschuldigd is en welke niet in de leasetermijn zijn opgenomen, dienen binnen uiterlijk 10 (tien) dagen na factuurdatum te worden voldaan.

2. Bij het aangaan van de overeenkomst zal lessee aan lessor een machtiging verlenen tot automatische incasso van de verschuldigde leasetermijnen en alle andere uit hoofde van of voortvloeiende uit de overeenkomst verschuldigde bedragen. Lessee zal ervoor zorgdragen dat haar saldo op de betrokken rekening te allen tijde voldoende zal zijn om haar betalingsverplichtingen jegens lessor te voldoen. Indien dat niet het geval is, zal de lessor de lessee per terugboeking € 2,- in rekening brengen in verband met de administratiekosten. Indien de machtiging wordt ingetrokken, dan zal lessor alle additionele kosten, verband houdende met de incasso van de door lessee verschuldigde bedragen aan lessee doorberekenen. Indien deze machtiging niet is afgegeven verplicht lessee zich deze termijnen binnen 10 dagen na factuurdatum aan lessor te voldoen. De datum van bijschrijving op de bankrekening van de lessor is hiervoor bepalend.

3. Bij overschrijding van een betalingstermijn zal lessee in verzuim zijn jegens Lessor, zonder enige ingebrekestelling. Lessee zal alsdan over het uitstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 2% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt gerekend als hele maand.

4. Lessee is niet gerechtigd enige betaling die hij is verschuldigd aan lessor op te schorten met een beroep op compensatie en/of verrekening.

5. Alle kosten die door lessor worden gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten uit hoofde van of voortvloeiende uit de overeenkomst, met inbegrip van (buiten)gerechtelijke incassokosten, zullen voor rekening van lessee komen en zullen door lessee op eerste verzoek van lessor worden voldaan. De buitengerechtelijke kosten zullen in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” gelijk zijn aan 15% van het te vorderen bedrag, vermeerderd met BTW, met een minimum van € 75, onverminderd het recht van lessor om volledige vergoeding van de geleden schade en/of de gemaakte kosten te vorderen indien deze meer mocht bedragen dan genoemde 15%.

6. Lessor kan de incasso van haar vorderingen voor eigen rekening overdragen aan derden. Ingeval van ingebrekestelling bij niet of niet tijdige betaling zullen alle hiermee samenhangende kosten voor rekening komen van de lessee.

Artikel 17 Domicilie
1. Voor alle aan hem te richten mededelingen kiest lessee domicilie op zijn in de overeenkomst genoemde adres.
2. Indien lessee van woonplaats en/of van adres verandert, is hij gehouden lessor daarvan terstond schriftelijk, bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst in kennis te stellen.
3. Iedere kennisgeving, aanzegging of ander document in verband met een overeenkomst, met uitzondering van facturen, zal worden verzonden aan het in de overeenkomst genoemde adres van lessee, of aan een overeenkomstig lid 1 van dit artikel opgegeven ander adres.

Artikel 18 Toepasselijk recht, relatieve bevoegdheid rechtbank
1. Op alle overeenkomsten en de daarmede verband houdende overeenkomsten alsmede op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten en/of naar aanleiding van de algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

Bijlage II van uw contract; Prijslijst onderdelen (meest voorkomend)

Klik hier voor het overzicht

Bijlage III van uw contract, mits u elektroscooters rijdt.

Bijlage III

Prijslijst bij verklaring total loss of bij diefstal – Elektroscooters

Wanneer u een scooter zodanig beschadigd heeft dat de te vervangen onderdelen meer kosten dan de genoemde bedragen hieronder, wordt de scooter total loss verklaard. Dit is ook van toepassing wanneer een frame krom is of wanneer een schade-expert dit bepaalt.

Na constatering en een waardebepaling worden onderstaande bedragen gehanteerd. Deze prijzen zijn ook van toepassing als een scooter is gestolen. Wordt enkel een accu gestolen? Dan verwijzen wij graag naar de onderdelenprijslijst voor de waarde hiervan.

Tijdens het eerste kwartaal€ 5.785
Tijdens het tweede kwartaal€ 5.207
Tijdens het derde kwartaal€ 4.687
Tijdens het vierde kwartaal€ 4.219
Tijdens het vijfde kwartaal€ 3.798
Tijdens het zesde kwartaal€ 3.419
Na genoemde kwartalenCalculatie op basis van boekwaarde

Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds worden gewijzigd.

Bijlage IV Handleiding bij een schadegeval

Mocht u in de situatie terechtkomen, volg dan alstublieft onze stappen zoals hieronder uitgelegd:

• Blijf nooit midden op de weg staan.
• Probeer altijd de politie ter plaatse te laten komen, zeker bij letsel.
• Twijfelt u aan de waarde van de schade van de tegenpartij? Maak een foto met uw mobiele telefoon!
• Vul het bijgeleverde schadeformulier volledig in. Hieronder staan de punten op het formulier uitgelegd:

1. Vul de datum en tijd van aanrijding in.
2. Vul de locatie in, straat- en plaatsnaam
3. Bent u gewond of een tegenpartij? Geef dit aan.
4. Materiële schade? Schade aan de scooter? Zichtbare schade bij tegenpartij?
5. Noteer hier de namen en telefoonnummers van getuigen.
6. Vul hier de gegevens van Move Den Haag in.
. Vul hier het kenteken in.

8. de Vereende Verzekeringen, tel. 070-3408209.
9. Vul hier alle gegevens in van de berijder.
10. Hier geeft u met een pijl aan waar het voertuig is geraakt tijdens het ongeval.
11. Beschrijf de schade aan de scooter.
12. Toedracht: geef hier aan wat er gaande was toen het ongeval plaatsvond.
13. Teken hier hoe het hier volgens de rijder gebeurd is.
14. Opmerkingen; wat viel de rijder op bij het ongeval? Extra informatie is altijd welkom.
15. De handtekening. Vergeet deze niet! Anders is het formulier NIET geldig.

Ook de achterzijde van het formulier dient volledig te worden ingevuld en weer is een handtekening vereist!

De berijder vult onderstaande punten in:
– Bestuurder
– Politie
– Slachtoffers
– Omstandigheden tijdens voorval, Verzekerde
– Aansprakelijkheid

Stuur het formulier en een kopie rijbewijs van de rijder altijd op dezelfde dag nog naar:

Move Den Haag
t.a.v. Afdeling Schades
Lutherse Burgwal 1C
2512 CB Den Haag

Download hier het volledige document

Sluit Menu
×